Zajęcia logopedyczne – terapia metodą Tomatisa

Zajęcia prowadzi P. mgr Aleksandra Żyrek – neurologopeda, logopeda oświatowy, oligofrenopedagog

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zadania:

 • wstępne, tzw. przesiewowe badania logopedyczne kwalifikujące wychowanków do terapii,
 • szczegółowa diagnoza logopedyczna uczniów zakwalifikowanych na zajęcia,
 • opracowanie indywidualnych planów terapii logopedycznej,
 • indywidualna lub grupowa terapia logopedyczna,
 • konsultacje logopedyczne dla rodziców, prawnych opiekunów, nauczycieli i wychowawców,
 • działania z zakresu profilaktyki logopedycznej,
 • samodoskonalenie, dokształcanie, podnoszenie kwalifikacji, rozwijanie kompetencji zawodowych.

Priorytety pracy terapeutycznej :

 • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych oraz świadomości językowej naszych uczniów, na miarę ich możliwości i potrzeb rozwojowych,
 • rozbudzanie intencji komunikacyjnej u naszych najmłodszych oraz znacznie  i głęboko niepełnosprawnych intelektualnie wychowanków,
 • motywowanie do podejmowania aktywności werbalnej, inicjowania i kontynuowania sytuacji komunikacyjnych, kierowanych i spontanicznych wypowiedzi, werbalizowania myśli, działań i uczuć,
 • wzbogacanie zasobu słownikowego i rozwijanie umiejętności nominacyjnych w różnych kategoriach,
 • czynne i bierne usprawnianie pracy narządów mowy, procesu oddychania oraz funkcji pokarmowych,
 • doskonalenie wyrazistości artykulacyjnej,korekta wad wymowy, terapia zaburzeń mowy,
 • stymulowanie rozwoju psychofizycznego , funkcji językowych i procesów poznawczych.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Wybrane  metody, środki i pomoce stosowane w terapii logopedycznej:

 • metody logopedyczne, pedagogiczne, psychologiczne, medyczne oraz lingwistyczne,
 • systemy komunikacji alternatywnej i wspomaganej AAC, w tym Program Rozwoju Komunikacji Makaton, literowa tablica komunikacyjna, elementy treningu ułatwionej komunikacji,
 • stymulacja wrażliwości i uwagi słuchowej, słuchu fonemowego i fonematycznego,
 • różnorodne, indywidualnie dobrane metody korekty wadliwie realizowanych głosek,
 • progesty- proste gesty ułatwiające artykulację,
 • logopedyczne masaże twarzy, zewnętrzne i wewnętrzne, manualne oraz mechaniczne,
 • elementy stymulacji punktów neuromotorycznych twarzy metodą R. Castillo – Moralesa,
 • elementy wczesnej nauki czytania, tzw. metodą krakowską, elementy metody Domana,
 • elementy metody MTG, tj. manualnego torowania głosek,
 • elementy muzykoterapii, rytmiki, logorytmiki oraz relaksacji,
 • stymulacja audio- psycho- lingwistyczna metodą A. Tomatisa,
 • wykorzystanie multimedialnych programów i pomocy logopedycznych, edukacyjnych i ogólnorozwojowych oraz bogatych zbiorów narzędzi badawczych i terapeutycznych,w tym materiałów do pracy metodą krakowską, rekomendowanych przez prof. Jagodę Cieszyńską oraz licznych własnych opracowań autorskich.