Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

INDYWIDUALNE I ZESPOŁOWE ZAJĘCIA
REWALIDACYJNO – WYCHOWAWCZE

Celem zajęć rewalidacyjno–wychowawczych jest wspomaganie rozwoju dzieci i  młodzieży  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim. Istotne jest rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz  wdrażanie do  samodzielności w  codziennym funkcjonowaniu. Zajęcia  dostosowane są do możliwości  psychofizycznych oraz percepcyjnych każdego z uczestników.

mp1 mp2 mp3
Zajęcia obejmują w szczególności:
– naukę nawiązywania kontaktu w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości uczestnika zajęć;
– kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom uczestnika zajęć;
– usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki, wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej;
– wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia;
– rozwijanie zainteresowania otoczeniem, wielozmysłowe poznawanie otoczenia, naukę rozumienia  zachodzących w nim zjawisk, kształtowanie umiejętności funkcjonowania w otoczeniu;
– kształtowanie umiejętności współżycia w grupie;
– naukę celowego działania dostosowanego do wieku, możliwości i zainteresowań uczestnika zajęć oraz przejawianej przez niego aktywności.
Zajęcia prowadzone są w zespołach liczących od 2 do 4 uczestników w wieku od 3 do 25 lat.
Uczestnikami zajęć są dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim. (Od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 3-lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 25-lat).
W zależności od poziomu funkcjonowania dziecka oraz jego stanu zdrowia, zalecane jest uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych zespołowych lub indywidualnych.
Dla każdego uczestnika zajęć opracowuje się Indywidualny Program Rewalidacyjno–Wychowawczy, zawierający w szczególności:
cele realizowanych zajęć;
metody i formy pracy z uczestnikiem zajęć;
zakres współpracy z rodzicami (opiekunami prawnymi) uczestnika zajęć.
Przy opracowywaniu programu uwzględnia się również mocne strony uczestnika, jego zainteresowania i możliwości psychofizyczne.

W ramach zajęć rewalidacyjno-wychowawczych prowadzone są różne formy aktywności m.in.:

zajęcia polisensoryczne – Poranny Krąg,
zajęcia samoobsługowe,
zajęcia ruchowe,
zajęcia plastyczne,
zajęcia muzyczno – rytmiczne.
Uczestnicy zespołowych zajęć rewalidacyjno – wychowawczych mają możliwość integracji
nie tylko z pozostałymi uczniami Ośrodka ale także ze społecznością lokalną poprzez udział
w różnorakich uroczystościach i imprezach.